záruka
 
o nás
servis
kontakt
záruka
o stránke
 

Reklamačný poriadok spoločnosti ineo computers


1.) Všeobecné ustanovenia:

1.1 Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie
služieb spoločnosťou ineo computers  zákazníkom, ktorí spĺňajú definíciu
spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len
„Zákon“) a zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „OZ“).
Spotrebiteľ je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby ako „koncový
užívateľ“ pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti
(§2 písm. a/ Zákona). V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky
alebo služby ako „koncový užívateľ“, ale za účelom vykonávania ďalšej podnikateľ-
skej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa reklamačné podmienky riadia zákonom
č. 513/1991 Zb - Obchodný zákonník (ďalej len „ObchZ“). Záručné podmienky ako aj
dĺžka záruky sa môžu líšiť v závislostí od konkrétnych záručných podmienok daného
výrobcu a neriadia sa týmto Reklamačným poriadkom!

1.2 Tento Reklamačný poriadok informuje spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a
spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len"reklamácia")
vrátene údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných
opráv.

1.3 Pokiaľ sa v ďalšom texte tohto Reklamačného poriadku vyskytuje označenie
„predávajúci“ rozumie sa ním spoločnosť ineo computers a ak sa v texte vyskytuje
označenie „kupujúci“ rozumie sa ním spotrebiteľ v zmysle definície uvedenej
v zákone, ktorý kúpil v prevádzkarni predávajúceho určitý tovar.

1.4 Tento Reklamačný poriadok je zverejnený na prezentačnej internetovej stránke
spoločnosti ineo computers www.ineo.sk, je viditeľne umiestnený v každej prevádz-
karni spoločnosti ineo computers, v ktorej sa predávajú výrobky alebo poskytujú
služby spotrebiteľovi. V tlačenej forme je dostupný spotrebiteľovi na predajnom
pulte, alebo pri pokladni v každej prevádzkarni spoločnosti ineo computers,
v ktorej sa predávajú výrobky alebo poskytujú služby spotrebiteľovi.

1.5 Uzavretím kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou ineo computers a spotrebiteľom
alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi spoločnosťou ineo computers a spotrebiteľom
pristupuje spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.
Odkaz na tento Reklamačný poriadok je uvedený na doklade, ktorý potvrdzuje
zaplatenie kúpnej ceny, alebo ceny za vykonanie diela prípadne na doklade, ktorým
sa potvrdzuje záručná doba tovaru alebo služby (záručný list).

1.6 Tento Reklamačný poriadok upravuje práva spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté
jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä
ustanoveniami Zákona a OZ. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými
ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom
poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

1.7 Tento Reklamačný poriadok nahrádza vyhlásenie predávajúceho v zmysle
ustanovenia § 620 ods. 3 OZ, ktorým predávajúci určuje podmienky a rozsah záruky,
ak záručná doba vyznačená v záručnom liste je dlhšia ako zákonom garantovaná
záručná doba.

1.8 Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj
pred ustanoveniami tohto Reklamačného poriadku.

2) Zodpovednosť za vady predávaného tovaru:

2.1. ineo computers zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí
kupujúcim (§ 619 ods. 1 OZ) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru
v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 OZ). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 OZ).
V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky alebo služby ako
„koncový užívateľ“, ale za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo
v súvislosti s ňou, sa môže táto doba líšiť v závislostí od konkrétnych záručných
podmienok daného výrobcu. 

2.2 Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci
nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá
za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci,
alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto
vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku
predávanej veci.

2.3 Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím
alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu,
pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba na použité veci je 12 mesiacov.

2.4 Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od
uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení
opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene
tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 OZ).

2.5 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá
predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä
ustanoveniami OZ, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie veci
nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby. Funkciu záručného listu môže spĺňať
aj faktúra alebo dodací list, pokiaľ predávajúci na nich vyznačí dĺžku trvania
záručnej doby.

2.6 Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená
lehota na použitie veci a táto končí neskôr ako lehota vyznačená predajcom
v záručnom liste, má prednosť vyznačenie záručnej doby predávajúcim. Predávajúcim
vyznačená záručná doba však nesmie byť kratšia ako zákonom garantovaná záručná
doba.

2.7 Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku, ktoré po ich prevzatí:
a) spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba jeho mechanickým alebo iným
  poškodením, alebo vznikli i nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis
  maior,
b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely
  než na aké sú určené svojím charakterom alebo ich používaním v spojitosti
  s inými zariadeniami, ktoré výrobca alebo predávajúci nepovoľuje alebo
  neodporúča, 
c) vznikli ako dôsledok: 
  - svojvoľných úprav a opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného
   konania záručnou opravou v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku alebo
   v iných ako predávajúcim v záručnom liste určených alebo kupujúcemu iným
   preukázateľným spôsobom oznámených autorizovaných servisných strediskách,
  - iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo akýmkoľvek iným
   zaobchádzaním s nimi, ktoré bolo v rozpore s návodom k nim, záručnými
   podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými upozorneniami pre
   kupujúceho alebo ak vady boli spôsobené kupujúcim ich skladovaním,
   používaním alebo uložením vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo
   inak nevhodnom prostredí, alebo ich odkladaním, alebo uschovávaním na
   miesta s takýmto prostredím,
d) v ostatných prípadoch uvedených v záručnom liste alebo návode ich výrobcu,
  alebo predávajúceho.

2.8 Ak ineo computers pri predaji tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru
bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar
však nie je predaným tovarom, preto ineo computers nezodpovedá za jeho prípadné
vady. Ak však ineo computers o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne
zákazníka pri ponuke daru upozorniť (§ 629 OZ). Ak má dar vady, na ktoré ineo
computers zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť (§ 629 OZ).
Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je
zákazník povinný vrátiť ineo computers všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj
tovar prijatý ako dar (§ 457 OZ v spojení s § 48 ods. 2 OZ).

3) Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia):

3.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v servisnom stredisku
predávajúceho, alebo v ktorejkoľvek prevádzke ineo computers, alebo v prevádzke
iného subjektu určeného na vykonávanie opravy (ďalej len „záručný servis“).
Adresy a telefónne čísla záručných servisov nájde kupujúci v záručnom liste, na
web stránke www.ineo.sk, alebo môže požiadať o informáciu na telofónnom
čísle 052/7897661.

3.2. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo
na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si
kupujúci uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho. 

3.3 Kupujúci má právo, ak vybavenie jeho reklamácie si nevyžaduje osobitné
odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe
jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis
bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto
lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

3.4 Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní,
pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil
predajnému miestu, na ktorom ju uplatnil, včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce
potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú
nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie, alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto
jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.

3.5 Ak predávajúci neuzná reklamáciu do troch pracovných dní od jej uplatnenia,
je predávajúci povinný výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie
(§ 18 ods. 4 Zákona). Túto povinnosť má aj záručný servis (§ 18 ods. 8 Zákona).

3.6 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr
do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona). Týmto písomným
dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list
obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, alebo sms správa obsahujúca
informáciu o vybavení reklamácie. 

4) Všeobecné podmienky reklamácie:

4.1 Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad
o zaplatení kúpnej ceny. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu
s pracovníkom ineo computers prípadne pracovníkom záručného servisu reklamačný
protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá
vadnú vec v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou
predávajúcemu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu
kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená
o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na
uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

4.2 Je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu
uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou,
neporušené plomby, nepozmenené prípadne neodstránené výrobné čísla atď.).

5) Osobitné podmienky reklamácie počítačov:

5.1. Pri reklamácii počítača je okrem splnenia podmienok uvedených v bode 4.
potrebné, aby kupujúci písomne čestne prehlásil, že boli dodržané všetky licenčné
podmienky a v počítači nie je nainštalovaný nelegálny softvér. V opačnom prípade
ineo computers nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.

5.2. Ak ineo computers zistí, že reklamovaný počítač obsahuje nelegálny softvér,
nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.

5.3 Spoločnosť ineo computers nezodpovedá za údaje a dáta na reklamovaných
dátových nosičoch a taktiež neberie zodpovednosť za stratu týchto dát. Kupujúci
je vo vlastnom záujme povinný si zálohovať všetky dáta a údaje z pevného disku.

6) Spôsob vybavenia reklamácie:

6.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne,
včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu
najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

6.2 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

6.3 Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná
a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci
právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6.4 Tie isté práva ako sú uvedené v bode 6.3 prislúchajú kupujúcemu ak ide síce
o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej
vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.

6.5 Tie isté práva ako sú uvedené v bode 6.3 prislúchajú kupujúcemu v prípade,
že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni
v riadnom užívaní.

6.6 Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30
dní v zmysle bodu 6.1, alebo ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez
zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný po uplynutí tejto
lehoty postupovať pri jej vybavení podľa tohto Reklamačného poriadku tak, ako keby
sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

6.7 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má
kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

6.8 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy
(vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si
však zvolí jedno z týchto práv nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. Pri
vrátení kúpnej ceny vyššej hodnoty bude vystavený kupujúcemu dobropis a kúpna
cena bude uhradená na účet kupujúceho do 14 dní.

6.9 Po uplynutí zákonom garantovanej záručnej doby, ale ešte počas trvania
záručnej doby vyznačenej predávajúcim v záručnom liste platia všetky ustanovenia
o spôsobe vybavovania reklamácií uvedené v bodoch 6.1 až 6.6 s tým rozdielom, že
právo voľby spôsobu vybavenia reklamácie prechádza na predávajúceho a lehota na
vybavenie reklamácie sa predlžuje na 60 dní. Vzhľadom k rýchlemu technologickému
vývoju v oblasti výrobkov predávaných predávajúcim, môže v prípade výmeny
predávajúci vymeniť kupujúcemu vadnú vec za inú bezvadnú (hoci aj inej značky),
ktorá spĺňa minimálne také výkonnostné parametre ako reklamovaná vec.

7) Prevzatie reklamovanej veci (zariadenia)

7.1 Pokiaľ kupujúcemu v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení
príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú
vec (napr. v prípade výmeny) od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade
s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na
prevzatie reklamovanej veci vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu
najneskôr však v lehote uvedenej v bode 7.2 tohto článku túto vec od predávajúceho
na príslušnom predajnom mieste alebo na inom mieste, ako toto vyplýva z ustanovení
Reklamačného poriadku alebo príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy
predávajúceho, prevziať.

7.2 Pokiaľ kupujúci neprevezme v súlade s ustanovením bodu 7.1 tohto článku
reklamovanú vec ani do 15 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec
vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy predávajúceho na prevzatie tejto veci,
považuje sa neprevzatá vec za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci
v zmysle ustanovení §516 a nasl. ObchZ a vzťahy predávajúceho a kupujúceho
týkajúce sa predmetnej veci sa spravujú uvedenými ustanoveniami ObchZ a s nimi
súvisiacimi ostatnými ustanoveniami ObchZ a ostatných platných právnych predpisov.

7.3. V prípade, že kupujúci neprevezme reklamovanú vec v lehote uvedenej
v predchádzajúcom bode, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať za uloženie
tejto veci paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 50 Sk za každý aj
začatý deň uloženia a v prípade, že kupujúci neprevezme vec v lehote do 15 dní
od uplynutia lehoty uvedenej v bode 7.2 tohto článku, je predávajúci oprávnený
v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení §525 ObchZ na účet kupujúceho vec
vhodným spôsobom predať a proti utŕženej kúpnej cene započítať celkovú sumu
paušálnej náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu, ako aj ostatné svoje
pohľadávky voči kupujúcemu.

8) Záverečné ustanovenie

8.1 Vo veciach, ktoré nie sú v tomto Reklamačnom poriadku výslovne upravené inak,
sa uplatnia príslušné na vec sa vzťahujúce ustanovenia Zákona o ochrane
spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

8.2 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.7.2007